Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Proces-verbalen, leveringsstaten, dienstorders, correspondentie van het Bestuur der Controlediensten Zwevegem: landbouwcontrole ("Ministerie van Binnenlandse zaken en volksgezondheid, Bestuur der Controlediensten district Kortrijk, gewest Zwevegem")
series   Stukken uit de periode, .
file   Dienstorders en onderzoeken betreffende aardappelen, 1941. - 1 dossier.
file   Dienstorders en onderzoeken betreffende graangewassen, peulvruchten en veeoeders, 1941. - 1 dossier.
file   Schattingscijfers en lijsten landbouwers tegen dewelke PV betreffende graangewasen werd opgesteld, 1941. - 1 dossier.
file   Documenten betreffende leveringen van broodgranen en haver (Bellegem, Dottenijs, Helkijn, Kooigem, Rollegem, St Denijs, Spiere, Zwevegem), 1941. - 1 dossier.
file   Kolenverkoop en stockopname bij de kolenkleinhandelaars (Bellegem, Dottenijs, Helkijn, Kooigem, Rollegem, St Denijs, Spiere, Zwevegem), 1941. - 1 dossier.
file   Verslagen Ministerie Landbouw en Voedselvoorziening, Eetwareninspectie, betr. inbreuken op betalingen inz. de aardappeloogst. Bijgevoegd : Inlichtingsbulletijns Parket Procureur des Konings, juridisch arrondissement Kortrijk, 1941. - 1 dossier.
file   PV's Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening en Rantsoenering, en Commissariaat an Controle en onderzoek, inz. prijsopdrijving aardappelen (Rollegem), 1941. - 1 dossier.
file   Pro Justitia's Ministerie Landbouw en Voedselvoorziening, Commissariaat voor prijzen en lonen, Buitendienst voor Controle en onderzoek en Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid, Bestuur der Controlediensten betr. inbreuken inz. verplichte leveringen met tabellen, 1941. - 1 dossier.
file   Pro Justicia's Commissariaat voor prijzen en lonen betreffende peulvruchten (mobilisatie van de oogst), met tabellen vrijwillige leveringen en inbeslagnemingen, 1941. - 1 dossier.
file   PV's van verhoor betreffende voederbieten (Bellegem, Dottenijs, Helkijn, Kooigem, Rollegem, St Denijs, Spiere, Zwevegem) met tabellen onderzoek betreffende verkoopsvoorwaarden, 1941. - 1 dossier.
file   Pro Justitia 's Ministerie Landbouw en Voedselvoorziening, Service d'Inspection du Ravitaillement et du Rationnement en Commissariaat voor prijzen en lonen, Services de Contrôle et d'Enquêtes, betreffende valse dorsaangiften, met dorsrapporten (Dottignies), 1941. - 1 dossier.
file   Statiestieken oogst, levering en benuttiging van aardappelen, graangewassen en peulvruchten (Bellegem, Bossuit, Dottenijs, Helkijn, Kooigem, Rollegem, St Denijs, Spiere, Zwevegem), 1941. - 1 dossier.
file   Leveringsstaten der gewassen in Bellegem, met aanverwante dokumentatie, . - 1 dossier.
file   Verslagen en tabellen betreffende bezaaïngen, oogst en diversen in Helkijn, met tellingen, 1941-1942. - 1 dossier.
file   Tabellen en verslagen betreffende bezaaïgen, oogst en diversen in Kooigem, met tellingen, 1941-1942. - 1 dossier.
file   Dokumenten in verband met leveringen allerhande in Rollegem : verslagen en tabellen, . - 1 dossier.
file   Wekelijkse leveringsstaten in St Denijs. Met tellingen en stockopname meel bij bakkers. Tabellen en verslagen, 1941-1942. - 1 dossier.
file   Documenten in erband met leveringen allerhande in Spiere, met tellingen, 1941-1942. - 1 dossier.
file   Controle der oppervlakten : verslagen en tabellen over oost, 1941-1942. - 1 dossier.
file   Allerlei onderzoeken inz. inbreuken. Bundels zonder gevolg bij beslissing Distrikthoofd, . - 1 dossier.
file   Documenten betreffende mobilisatie van de broodgraan-, haver-, peul-, rucht- en aardappeloogst. Tabellen, modellen A en B, 1942. - 1 dossier.
file   Tabellen en rapporten betreffende besproediging der mobilisatie broodgraan-, haver-, peulvrucht- en en aardappeloogst. Overredingsaktie ; ingrijpende aktie, 1942. - 1 dossier.
file   Tabellen oogst van St. Denijs, landbouwers kategorie i-V. Met enkele PV's Ministerie van Binnenlandsche zaken en volksgezondheid, Controledienst inz. niet-uitvoering leveringsprogramma teeltplan, 1942. - 1 dossier.
file   Bestatigingen van mislukte teelten (varia). Verslagen Bestuur der Controlediensten, 1942. - 1 dossier.
file   Leveringsprogramma's, onderzoeken betr. achterstallige leveringen, niet-uitvoering van aardappelkontrakten, mislukte aardappeloogsten. Tabellen en verslagen. Controlediensten en eetwareninspektie, 1942. - 1 dossier.
file   Wekelijkse staat der leveringen voor graangewassen, ook voor aardappelen, peulvruchten en kolen. Met lijst leveringsplichtige landbouwers inz. graangewassen (En : telling bezaaïngen en bebouwde gronden 1941 ; onvoldoende en slechte leveringen allerhande ; verrechtvaardiging oogst graangewassen 1941 ; statistieken der beschikbare hoeveelheden ; dieren, stockopname meel bij de bakkers), 1941-1942. - 1 dossier.
file   Verslag en tabellen betreffende scheerwol. Met PV's Ministerie van Binnelandsche Zaken en Volksgezonheid der Controldiensten, 1942. - 1dossier.
file   Documenten betreffende Bellegem : vaststellingen en Pro Justitia Ministerie van Binnelandsche zaken en Volksgezondheid, Bestuur der Controldiensten inz. onvoldoende leveringen m.b.t. mobilisatiekampanje. Met tabellen, 1942. - 1 dossier.
file   Documenten betreffende Dottenijs : PV's, Administration des Services de Contrôle Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid inz. niet-uitvoering leveringsprogramma teeltplan, 1943. - 1 dossier.
file   Documenten betreffende Helkijn : PV's en rapporten, Administration des Services de Contrôle Ministerie van Binnelandsche zaken en volksgezondheid inz. inbreuken op leveringsverplichtingen ten laste van de producenten. Met tabellen, 1943. - 1 dossier.
file   Documenten betreffende Helkijn : onderzoek inz. saldo's voedselreserve oogst 1942. Konvokaties administratieve rechtsvordering inz. misdrijven betr. voedselvoorziening, 1943. - 1 dossier.
file   Documenten betreffende Kooigem : Pv's Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid inz. inbreuken op leverinsverplichtingen ten laste van de producenten. Met tabellen, o.a. van de aan het teeltplan onderworpen producenten, 1943. - 1 dossier.
file   Documenten betreffende Rollegem : Pv's, Bestuur der Controlediensten Ministerie Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid, inz. voldoende levering der produkten voortkomend van de oogst 1942, 1942. - 1 dossier.
file   Documents concernant Spier : Administration des Services de Contrôle Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid inz. inbreuken op leveringsverplichtingen ten laste van producenten. met tabellen, 1943. - 1 dossier.
file   Documents concernant Spiere. PJ's Administration des Services de Contrôle Ministerie Binnelandsche Zaken en Volksgezondheid inz. onvoldoende levering oogst 1942 (producenten van minder dan 50 a.), 1943. - 1 dossier.
file   Documents concernant Spiere : Ontvantgstbewijzen in beslag genomen waren die naar Winterhulp gaan. Pj's Service de Contrôle et d'Enquête Commissariaat voor prijzen en lonen inz. inbreuken op de bepalingen betr. prijzen en lonen, 1942. - 1 dossier.
file   Documents concernant Zwevegem : Pro Justitia's en PV's Bestuur der Controlediensten, Ministerie Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid inz. onvoldoende leveringen, 1943. - 1 dossier.
file   Opgestelde PJ's inz. tekortlevering van aardappelen door de producenten, 1943. - 1 dossier.
file   Onderzoeken betreffende aardappelen. Pro Justitia's en verslagen Bestuur der Controldiensten Ministerie Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid met tabellen inz. producenten welke hun verplichte leveringen hebben uitgevoerd, 1942. - 1 dossier.
file   Land-en tuinbouwtelling. Verslagen werking Tellingscommissie, verrechtvaardiging, ongerelmatigheden, 15/5/1942. - 1 dossier.
file   Week- en maandverslagen oogst (uitvoering dienstorder betr. beteugeling der inbreuken op de voorschriften inzake de oogst, niet aan het teeltplan onderworpen landbouwers), 1942. - 1 dossier.
file   Kontrakten met firma's. Leveren van aardappelen geteeld in gescheurde weide aan de NMBS : Pv's van verhoor Bestuur der Controlediensten Ministerie van Binnelandsche Zaken en Volksgezondheid, tabellen, 1942. - 1 dossier.
file   Documenten betreffende vervoer van plantaardappelen : vrijgeleides, enz., 1942. - 1 dossier.
file   Dienstorders Ministerie van Binnelandsche Zaken en Volksgezondheid inz. geëmailleerde huishoudartikelen, gietijzerschoot, saccharine, roomijs, 1942. - 1 dossier.
file   Documenten betreffende Helkijn, Rollegem, St Denijs : Dienstnota's Districtdiensthoofd controledienst Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid inz. controle op de boeking der uitgevoerde leveringen. Met tabellen, 1944. - 1 dossier.
file   Algemene schatting der teelten van de oogst. Bevelen en opdrachten tot onderzoek. Met verslagen en algemene tabellen hogere opbrengst., 1943. - 1 dossier.
file   Controle aangiften (oppervlakte percelen). Opdrachten ter controle ; verslagen Controledienst, 1943. - 1 dossier.
file   Documenten betreffende controle op de productie van aardappelen, oa. stockering der hoeveelheden bestemd voor de Centrale. Correspondentie Gewesthoofd Van De Meulebroecke - burgemeesters van het Gewest, met verklaringen landbouwers inz. kennis van leveringsplicht en stockering, 1943-1944. - 1 dossier.
file   Documenten betreffende aardappelen : vaststellingen, verslagen van onderzoeken inz. schatting, 1943. - 1 dossier.
file   Individuele verplichtingen van graangewassen en peulvruchten. Tabellen over alle gemeenten van het gewest, 1943. - 1 dossier.
file   Documenten betreffende winterkoolzaad : wekelijkse tabellen van alle gemeent en van het gewest. Met dienstorders, 1943. - 1 dossier.
file   Statistieken der verplichte leveringen uitgevoerd door aan het teeltplan onderworpen producenten. Alle gewassen (tabellen), 1944. - 1 dossier.
file   Pro Justitia's en tabellen van tekortkomingen van Granen, . - 1 dossier.
file   Documents concernant Dottignies. ("Bulletins de renseignement à annexer au PV adressé à charge de (...)"), . - 1 dossier.
file   Documents concernant Zwevegem. Beteugeling der inbreuken inz. de oogst. Lijsten met oppervlakten, productieverplichting, rechtvaardiging, leveringen en tekorten, . - 1 dossier.
file   Land- en tuinbouwtelling en telling van de beteelde gronden. Onderrichtingen Bestuur der Controlediensten Ministerie van Binnelandsche Zaken en Volksgezondheid, met formulieren en aankondiging, 15/3/1943-15/5/1943. - 1 dossier.
file   Verslagen van de telling. Teelkaarten Ministerie Landbouw en Voedselvoorziening, Centrale Dienst voor de Statistiek. Met opgave der beteelde percelen en telling der teelten, 15/5/1943. - 1 dossier.
file   Lijsten betreffende controle der stockaangiften voor de kleinhandelaars, . - 1 dossier.
file   Bevelen tot onderzoek, verslagen en uitslagen betreffende controle der wertelijk beteelde oppervlakten, . - 1 dossier.
file   Dienstorders en technische dienstnota's, verslagen, tabellen en Pro Justitia's betreffende gewassen : niet onvoldoende bezaaien van suikerbieten, . - 1 dossier.
file   Naamlijsten eigenaars landbouw-, ambachts-, handels- en neringrichtingen, . - 1 dossier.
file   Opdrachten in afwerking (onderzoeken betr. onregelmatigheden inz. aardappelen), . - 1 dossier.
file   Verslagen van de controleurs Bestuur der Controlediensten en schattingsaanvragen over de oogst, 1944. - 1 dossier.
file   Weekverslagen technische dienstnota's en dienstorders ; aanwijzingen Distrikthoofd , betreffende controle op de mobilisatie der vroege aardappelen, 1944. - 1 dossier.
file   Wekelijkse tabellen; technische dienstnota's en dienstorders betreffende winterkoolzaad (controle op de mobilisatie), 1944. - 1 dossier.
file   Technische documentaire- en dienstnota's, Pro Justitia's, controltabellen betreffende rundvee-en varkensstapel, 1944. - 1 dossier.
file   Lijsten, technische dienstnota's, enkele bevelen tot onderzoek betreffende stockopname en vastlegging voorraden van steenkolen, 1944. - 1 dossier.
file   Dienstnota's, enkele verslagen, een bevel tot onderzoek betreffende controle op de leveringen van steenkolen, 1944. - 1 dossier.
file   Telling beteelde gronden. Technische dienstnota's, onderrichtingen, enkele verslagen, 15/3/1944. - 1 dossier.
file   Land- en tuinbouwtelling : verslagen en verzamelstaten (voor Bossuit, Heestert, Helkijn, Kooigem, Moen, Outryve, St Denijs, Spiere, Zwevegem), 15/3/1944. - 1 dossier.
file   Land- en tuinbouwtelling : technische dienst- en documentaire nota's, dienstorders, onderrichtingen. Met correspondentie dieaangaande Gewesthoofd Van De Meulebroecke - Distriktdiensthoofd Dombrecht, 15/5/1944. - 1 dossier.
file   Documenten betreffende prijzen der zwarte markt. Enkele technische dienstnota's, enkele tabellen met opgave van de zwarte markt-prijzen juni-september 1944, enkel verklaringen van gezinshoofden inz. niet-eetbare producten (brandstoffen), 1944. - 1 dossier.
file   Briefwisseling Gewesthoofd - Distrikthoofd inz. overbrengen dokumentatie gewestburelen naar distriktbureel Kortrijk. Met inventaris, 1944. - 1 dossier.
file   Documenten betreffende Helkijn. Verzamellijst telkaarten B (teeltplannen), 1943. - 1 dossier.
file   Enkele dienstnota's i.v.m. personeel Controlediensten en oogst, 1944. - 1 dossier.
file   Enkele rondschrijven Technische Dienst van het Hoofdbestuur van de Controlediensten inz. prijzen van landbouw-, voedings-, nijverheidsprodukten. Met machtigingen Commissariaat voor prijzen en lonen, 1944. - 1 dossier.
file   Enkele verslagen Bestuur der Controlediensten inz. meting der gronden en controle der aangifte telling, 15/5/1944. - 1 dossier.
file   Enkele vervoerbevelen Arrondissement Vervoerbureau voor huishoudkolen, 1944. - 1 dossier.
series   Stukken uit periodes die meer dan 2 jaar omvatten, 1940-1944.
file   Leveringsstaten en aanverwante dokumentatie. Verslagen en tabellen betreffende Dottignies, 1940-1944. - 1 dossier.
file   Dienstorders en technische documentaire nota's. Met lijsten voortbrengers tuinbouwprodukten, 1941-1944. - 1 dossier.
file   Dienstorders en dienstnota's met enkele verslagen i.v.m. tellingen betreffende rundvee en varkens, 1941-1944. - 1 dossier.
file   Dienstorders en technische en documentaire nota's van ket Bestuur der Controlediensten betreffende kolen en cokes, 1941-1944. - 1 dossier.
file   Dienstnota's, dienstorders, technische documentaire nota's van het Bestuur der Controlediensten betreffende rantsoenering, 1942-1944. - 1 dossier.
series   Administratieve onderrichtingen, .
file   Administratieve onderrichtingen en richtijnen, dienstorders, Ministerie van Binnelandsche Zaken en Volksgezondheid, Bestuur der Controlediensten, Gewest Zwevegem. Met verwijzingen naar dossiers, . - 1 dossier.
file   Allerlei onderrichtingen van het Hoofdbestuur der Controlediensten inz. eigenlijke werkzaaheden, personnel, algemene richtlijnen, 10/1941-8/1943. - 1 dossier.
file   Dienstnota's, dienstorders en correspondentie Gewesthoofd - Inspectie - Diestrikthoofd inz. onkosten en inkomsten Gewestelijk Bureau, 1943-1944. - 1 dossier.
series   Documenten betreffende personeel, .
file   Maandverslagen Controledienst Gewest i.v.m. toestand en aktiveit. Met enkele dienstnota's, 1941-1944. - 1 dossier.
file   Documenten betreffende controleurs : verslagboek, opdrachten, uitslagen onderzoek, in beslag genomen waren., 1942. - 1 dossier.
file   Documenten betreffende controleurs : verslagboek met dienstorders terzake, 1942. - 1 dossier.
file   Weekverslagen personeel (aktiviteitsverslagen per agent Controledienst Gewest), 1943. - 1 dossier.
file   Wekelijkse aktiviteitslijst controleurs, 1943-1944. - 1 dossier.
file   Aktiviteitsverslagen agenten, 1944. - 1 dossier.
file   Wekelijkse vergadering der controleurs. Met varia aan administratieve en technische dienstnota's en atesten voor controleurs met buitendienst (voor bijzegels), 1944. - 1 dossier.
file   Persoonlijke dossiers controleurs met inlichtingsbladen, 1942-1944. - 1 dossier.
file   Verlofbladen controleurs en Gewesthoofd, 1942-1944. - 1 dossier.
file   Allerlei onderrichtingen voor personeel. Met dienstnota's distriktadministratie en onderrichtingen Gewesthoofd, 1941-1944. - 1 dossier.
file   Varia inz. personeel en kontrole, 1941-1943. - 1 dossier.
series   Uitgaande briefwisseling, 1941-1944.
file   Dubbels uitgaande briefwisseling. Gewesthoofd Van De Meulebroecke aan de adjunctrijk, over allerlei problemen betr. controlediensten Zwevegem. Ook met ingaande briefwisseling van de administratie aan Gewesthoofd, 1-400, 11/1941-4/1942. - 1 dossier.
file   Verzonden briefwisseling. Gewesthoofd Van De Meulebroecke aan de adjunctrijk, over allerlei problemen betr. controlediensten Zwevegem. Ook met ingaande briefwisseling van de administratie aan Gewesthoofd, 401-911, 4/1942-2/1943. - 1 dossier.
file   Verzonden briefwisseling. Gewesthoofd Van De Meulebroecke aan de adjunctrijk, over allerlei problemen betr. controlediensten Zwevegem. Ook met ingaande briefwisseling van de administratie aan Gewesthoofd, 901-1198, 2/1943-8/1944. - 1 dossier.
series   Diversen, .
file   Verschillende documenten betreffende landbouw (persoonlijke gevallen), .
file   Enkele circulaires e.d. : Winterhulp, Patroonskaas, Société d'Electricité de l'Ouest de la Belgique, .
file   Documenten betreffende financiële e.a. aangelegenheden van enkele inwoners van Helkijn, .
file   Persoonlijke dokumenten Van De Meulebroecke, .
file   Bilans de la S.A. Soudes et Potasses, Orroir, 1933-1937.
file   Administratieve rondschrijven van Commissariaat voor Prijzen en Lonen, Diensten voor Controle en Onderzoek, Centrale dienst, 1941. - 1 dossier.
file   Documentaire rondschrijven van Commissariaat voor Prijzen en Lonen, Diensten voor Controle en Onderzoek, Centrale dienst, 1941. - 1 dossier.
file   Technische rondschrijven van Commissariaat voor Prijzen en Lonen, Diensten voor Controle en Onderzoek, Centrale dienst, 1941. - 1 dossier.
file   Dienstorders van Commissariaat voor Prijzen en lonen - Controle - district Kortrijk, 1941. - 1 dossier.
file   Persoonlijk dossier liquidatie Controlediensten van ex-gewesthoofd Van De Meulebroecke, 1946-1952. - 1 dossier.
file   Dossier persoonlijke documenten van Van De Meulebroecke i.v.m. eigen functie, 1941. - 1 dossier.
file   Dossier met varia controledienst Zwevegem (onderzoeken PV's...), . - 1 dossier.