Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  De Bezetting : bijzondere dossiers
file   De Banken, .
item   Vraag om tussenkomst van J. Vossen, in naam van de Voorzitter van het Comité der Secretarissen-generaal, aan A. Galopin, gouverneur van de Société Générale, 28/5/1940. - 2 p..
file   De Rijkswacht, .
item   Brief van J. Vossen aan de Bestendige Deputaties enz., 30/5/1940.
item   Brief van J. Vossen aan de Bestendige Deputaties enz., 30/5/1940.
item   Brief van J. Vossen aan von Craushaar, Vizepräsident der Militärverwaltung. Onderwerp : de rijkswacht mag niet deelnemen aan huiszoekingen voor het opsporen van vuurwapens, 01/7/1940.
item   Brief van Luitenant-Generaal Dethise aan J. Vossen, 24/3/1945.
item   Diverse nota's betreffende de Rijkswacht, . - 8 stuks.
file   Het afschaffen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, .
item   Nota ("Suppression du Ministère des Affaires Etrangères"), . - 31 p..
file   Parlementairen en diensten van het Parlement tijdens de bezetting, .
item   Nota ("Parlementaires et Services du Parlement"), . - 14 p..
file   De hervatting van het economisch leven, .
item   Diverse nota's betreffende de besluiten van 15 en 29 juni 1940, .
item   Uittreksels van de vergaderingen van de Secretarissen-generaal van 25, 26 en 29 juni 1940, .
item   Verslag van de vergadering van de Secretarissen-generaal van 29 oktober 1940, .
item   Nota ("Reprise de l'activité économique au lendemain de l'occupation du pays. Circulaire du 1er juin 1940 concernant la statistique du chômage. Arrêté du 16 juin 1940 relatif aux allocations de secours aux personnes en état de besoin"), . - 8 p..
item   Teksten van 3 affiches van F.J. van de Meulebroeck, burgemeester van Brussel, 20/5/1940-29/3/1941.
item   Commentaar op de rede van Eerste Minister Pierlot te Vichy op 21 juli 1940, . - 1 p..
item   Uittreksel van het verslag van de zittingen der Burgemeesters van de Brusselse agglomeratie op 6 en 7 juni 1940, . - 2 p..
item   Nota betreffende E. Janson te Nijvel in 1940, . - 1 p..
item   Nota betreffende "Brufina", . - 1 p..
file   Het rondschrijven van 8 juni 1940 betreffende de telling van Franse of Britse residenten door de gemeentelijke overheden, .
item   Nota ("Situation des sujets des Etats belligérants se trouvant en territoire occupé par l'ennemi"), . - 4 p..
item   Verhoor van J. Hubrecht door de Onderzoekscommissie der Secretarissen-generaal, 15/2/1945. - 2 p..
item   Nota van J. Vossen over het rondschrijven van 8 juni 1940, . - 2 p..
item   Nota ("Relevé des renseignements fournis à l'occupant pendant la guerre 1914-1918 concernant des étrangers"), . - 3 p. + 1 p..
file   Het Commissariaat-generaal voor 's Lands Wederopbouw, .
item   Nota ("(Le) commissariat à la restauration du pays"), . - 13 p..
file   Het Besluit van 13 juli 1940 betreffende het heropnemen van hun functie door bepaalde ambtenaren-generaal van de Staat, die ze hadden opgehouden uit te oefenen in België, .
item   Brief van X (Devos ?) aan Vossen, 11/7/1940.
item   Nota over het besluit van 13 juli 1940, . - 2 p..
file   Het Besluit van 19 augustus 1940, de disciplinaire actie tegen de provinciale en gemeentelijke ambtenaren, .
item   Nota betreffende het besluit van 19 augustus 1940, . - 1 p.. + brief Vossen aan Hayoit de Termicourt, Advokaat-generaal bij het Hof van Cassatie (Brussel, 08/7/1940) + brief Vossen aan Hubrecht, Secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie (Brussel, 22/7/1940) + Brief M. Renard, Senator-burgemeester van Anderlecht, aan Vossen (Anderlecht, 11/7/1940)Algemene Info
item   Brief van Vossen aan Hayoit de Termicourt, procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, 02/7/1940.
item   Brief van Vossen aan Hayoit de Termicourt, Advokaat-generaal bij het Hof van Cassatie, 08/7/1940.
item   Brief van Hubrecht, Secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie, aan Vossen, 18/7/1940. - 3 p.. + brief van het Bestendig Comité van de Raad van Wetgeving aan Vossen (18/7/1940) + de geamendeerde tekst van het besluitsontwerpAlgemene Info
item   Brief van M. Nyns, Secretaris-generaal van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, aan Vossen, 20/7/1940.
item   Brief van Vossen aan Hubrecht, Secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie, 22/7/1940.
item   Brief van J. Hansez, voorzitter van de Bestendige Deputatie van Brabant, aan Vossen, 30/7/1940.
item   Brief van Vossen aan Coelst, schepen van Brussel, 13/8/1940.
item   Brief van Hubrecht, Secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie, aan Vossen, 17/8/1940.
item   Nota's betreffende het besluit van 19 augustus 1940, . - 7 stuks.
item   Diverse uittreksels van het Bulletin van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1940.
item   Verhoor van J. Vossen over het besluit van 19 augustus 1940 door de Onderzoekscommissie der Secretarissen-generaal, 20/3/1945.
file   De maatregelen tegen de burgemeesters die in mei 1940 hun post hadden verlaten, .
item   Nota ("Actions disciplinaires contre les bourgmestres ayant abandonné leur poste en mai 1940"), . - 4 p..
item   Nota ("Mesures prises contre les bourgmestres ayant quitté leur poste en mai 1940"), . - 5 p..
item   Brief van het Bestendig Comité van de Raad van Wetgeving aan Vossen (advies in de kwestie), 20/9/1940.
item   Nota door J. Vossen ("Note au sujet de la situation des bourgmestres parlementaires"), . - 3 p.. + brief baron Holvoet, gouverneur der provincie Antwerpen, aan Boeckx, burgemeester van Niel (Antwerpen, 01/5/1940)Algemene Info
item   Brief van E. Machtens, burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek, aan Tschoffen, Voorzitter van de Onderzoekscommissie der Secretarissen-generaal, 27/3/1945.
item   Nota ("Le cas de bourgmestres parlementaires devait-il être soumis à la commission ?"), . - 2 p..
item   Diverse uittreksels uit het Bulletin van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1940.
file   De burgemeesters-parlementariërs die in 1940 hun post hadden verlaten. De zaak Limoges., .
item   Uittreksels van het proces-verbaal van de vergadering van het Bureau van de Senaat van 15 november 1939, .
item   Brief van A. Vanderpoorten, Minister van Binnenlandse Zaken, aan de provinciegouverneurs, 17/4/1940.
item   Nota ("Le cas des bourgmestres parlementaires devait-il être soumis à la commission"), . - 2 p..
item   Brief van het Bestendig Comité van de Raad voor Wetgeving aan Vossen (advies in de kwestie), 20/9/1940.
item   Een pleidooinota, . - 12 p..
item   Brief van Léon Degrelle, "Le Chef de Rex", aan Vossen, 02/10/1940.
item   Brief van Vossen aan Wodon, Ere-Staatssecretaris van het Koninklijk Huis, 27/9/1940.
item   Advies van Wodon, Ere-Staatssecretaris van het Koninklijk Huis, in de zaak van de burge meesters-parlementariërs, 02/10/1940.
item   Brief van R. Hayoit de Termicourt aan Vossen, 05/10/1940.
item   Diverse uittreksels uit arresten van het Hof van Cassatie betreffende de plichten van de burgemeesters, 1941-1942.
item   Nota van J. Vossen, . - 2 p..
item   Nota ("Actions disciplinaires contre les bourgmestres ayant abandonné leur poste en mai 1940"), . - 4 p..
item   Bedenkingen van Vossen over het geval van de burgemeesters, . - 4 p..
item   Het geval C. Huysmans, burgemeester van Antwerpen : verklaringen en briefwisseling betreffende deze zaak, 27/8/1940-28/11/1940.
item   Artikel uit "Cassandre", 19/1/1941.
item   Artikel uit "Vrai", 28/10/1944.
item   Brief van M. Vanthier, Ere-Kabinetschef van de Minister van Binnenlandse Zaken, aan Vossen, 26/9/1944.
item   Nota door J. Vossen ("Nota au sujet de la situation des bourgmestres parlementaires"), . - 3 p.. + brief van baron Holvoet, gouverneur van de provincie Antwerpen, aan Boeckx, burgemeester van Niel (Antwerpen, 01/5/1940)Algemene Info
item   Het geval Eug. Flagey, burgemeester van Elsene, . - 3 p..
item   Het geval F. Blum, burgemeester van Schaerbeek, . - 4 p..
item   Verslagen + diverse nota's van de 16de, 17de en 18de zitting in de zaak Vossen van de Onderzoekscommissie der Secretarissen-generaal, 06/3/1945-12/3/1945.
item   Varia betreffende de zaak Limoges, . - 4 p..
file   Aanstelling Van Overstraeten en Basyn als d.d. Secretaris-generaal van het Ministerie van Verkeerswezen. Het geval van Minister Delfosse, .
item   Nota ("Désignation de MM. Van Overstraeten & Basyn en qualité de ff. de Secrétaires général au Ministère des Communications"), . - 7p..
item   Nota ("Ministre Delfosse - Conservation des avantages attachés à la fonction qu'il n'exerce plus"), . - 3 p..
file   De Commissie Lippens, .
item   Nota ("Préparation de l'après-guerre - Commission d'Etudes"), . - 7 p..
file   De benoeming van een Commissaris-generaal voor de administratie, .
item   Nota ("Institution d'un Commissaire-général à l'administration"), . - 9 p..
file   Het Commissariaat-generaal voor 's Lands Wederopbouw, .
item   Nota ("(Le) Commissariat à la restauration du pays"), . - 11 p..
file   Het Commissariaat-generaal voor de prijzen en de lonen, .
item   Nota ("(Le) Commissariat aux prix et aux salaires"), . - 12 p..
file   Het geval Grognard en Thonet, .
item   Verklaring van de Bestendige Deputatie van de provincie Luik, 12/7/1940.
file   De benoeming van gouverneurs a.i., .
item   Brief van Devèze, Minister van Binnenlandse Zaken, aan de provinciegouverneurs, 09/9/1939.
item   Brief van Vossen aan Fredericq, Kabinetschef van de Koning, 18/6/1940.
item   Uittreksel uit het Bulletin van het Ministerie van Binnenlandse Zaken : Vossen aan de Bestendige deputaties, 22/6/1940.
item   Brief van L. Fredericq aan Vossen, 20/6/1940.
item   Brief van L. Fredericq aan Vossen, 29/6/1940.
item   Advies van het Bestendig Comité van de Raad van Wetgeving aan Vossen inzake de benoeming van gouverneurs a.i. en het heropnemen van hun functie door de in België gebleven gouverneurs, 01/7/1940.
item   Brief van Vossen aan Baron A. Houtart, gouverneur van Brabant, 18/8/1940.
item   Brief van Baron A. Houtart aan Vossen, 20/8/1940.
item   Brief van J. Van de Meulebroeck, burgemeester van Brussel, aan Baron A. Houtart, 21/8/1940.
item   Brief van J. Herinckx, burgemeester van Ukkel aan Baron A. Houtart, 22/8/1940.
item   Brief van het college van burgemeester en schepenen van Watermaal-Bosvoorde aan Baron A. Houtart, 23/8/1940.
item   Brief van het college van burgemeester en schepenen van Schaarbeek aan Baron A. Houtart, 24/8/1940.
item   Brief van L. Wielemans, burgemeester van Vorst, aan Baron A. Houtart, 26/8/1940.
item   Brief van de Commissie van Openbare Onderstand van Brussel aan Baron A. Houtart, 28/8/1940.
item   Brief van het college van burgemeester en schepenen van Brussel aan Baron A. Houtart, 27/8/1940.
item   Brief van de Conferentie der Burgemeesters van de Brusselse Agglomeratie aan Baron A. Houtart, 28/8/1940.
item   Nota van Baron Houtart ("Note sur la situation des gouverneurs se trouvant en territoire occupé"), 10/6/1940. - 3 p..
item   Nota van Baron Houtart over de situatie van de gouverneurs in bezet gebied, 10/6/1940. - 3 p..
item   Het Besluit van 13 juli 1940 betreffende benoeming van gouverneurs a.i., . - 4 p..
item   Ontwerp van besluit voor de benoeming van de gouverneur a.i. Tekst opgesteld door R. Hayoit de Termicourt, .
item   Nota ("L'Affaire Romsée"), . - 3 p..
item   Nota ("Rappel à l'activité des Commissaires d'arrondissement - Rentrée du Baron Houtart - Nomination de gouverneurs a.i."), . - 10 p..
item   Nota ("Nominations de gouverneurs a.i."), . - 2 p..
item   Nota ("Nominations des gouverneurs"), . - 4 p..
item   Nota ("Reprise de ses fonctions de Gouverneur par M. le Baron Houtart"), . - 2 p..
item   Nota ("Rappel en activité des gouverneurs de province"), . - 2 p..
item   Nota ("Rappel en activité du Baron Houtart - Nomination de Gouverneurs a.i."), . - 4 p..
item   Nota ("Historique des nominations des gouverneurs a.i."), .
item   Nota betreffende de ontvangst van de gouverneurs door Reeder op 23 oktober 1940, . - 2 p..
item   Nota betreffende het ontslag van Baron A. Houtart (1942), . - 2 p..
item   Varia - betreffende de benoeming van gouverneurs a.i., . - 3 p..
file   Organisation corporative & professionnelle de l'agriculture, .
item   Nota ("(L')Organisation corporative et professionnelle de l'agriculture"), . - 3 p..
item   Brief van Reeder aan Ministerialdirektor Dr. Schlumprecht betreffende Secretaris-generaal De Winter, 09/12/1941.
file   Zaak Dr. Libbrecht, .
item   Nota ("Nomination du Dr. Libbrecht"), . - 1 p..
item   Nota ("(L')Affaire Libbrecht"), . - 3 p..
item   Nota ("Nomination du Dr. Libbrecht"), . - 2 p..
item   Nota ("L'Ordre des Médecins"), . - 1 p..
file   De maatregelen tegen de joden, .
item   Brief van Vossen aan generaal von Craushaar betreffende maatregelen tegen de joden, 11/10/1940.
item   Nota ("Mesures contre les Juifs"), . - 5 p.. + Advies van de Raad van Wetgeving in deze kwestie (21/11/1940)Algemene Info
item   Varia betreffende de maatregelen tegen de joden, . - 7 p..
file   Winterhulp, .
item   Brief van M.-H. Jaspar, Minister van Volksgezondheid, aan Ambassadeur X., 15/5/1940.
item   Nota ("(L')Arrêté du 29 octobre 1940, instituant le Secours d'Hiver"), . - 3 p..
item   Brief van P. Heymans aan Vossen betreffende Winterhulp, 22/11/1944.
item   Nota ("Présence de V.N.V. ou de Rexistes dans les Comités de Secours d'Hiver"), 01/12/1944. - 5 p..
file   De incidenten van 11 en 15 november 1940, .
item   Varia betreffende de incidenten van 11 en 15 november 1940, . - 9 p..
file   De zaak Elias, .
item   Brief van Vossen aan Ministerialrat Dr. Jung, 24/9/1940.
item   Brief van Vossen aan Ministerialrat Dr. Jung, 26/9/1940.
item   Brief van Vossen aan de gouverneur van West-Vlaanderen, 26/9/1940.
item   Beslissing van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen betreffende de zaak Elias, 5 november 1940, .
item   Brief van Vossen aan Adam, 13/11/1940.
item   Brief van Devos, gouverneur a.i. van Oost-Vlaanderen, aan Vossen, 28/11/1940.
item   Brief van de Militärverwaltungschef aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 12/1940.
item   Nota ("(De) Benoeming van den Burgemeester der Stad Gent"), 08/12/1940-19/12/1940. - 4 p..
item   Brief van H. Adam aan generaal von Craushaar, 10/12/1940.
item   Brief van Vossen aan Adam, 19/12/1940.
item   Brief van H. Adam aan Dr. von Wrangel, Oberkriegsverwaltungsrat, 20/12/1940.
item   Brief van Reeder aan Adam, 21/12/1940.
item   Brief van H. Adam aan Reeder, 26/12/1940.
item   Brief van Reeder aan Vossen, 25/2/1941.
item   Brief van Vossen aan Reeder, 25/2/1941.
item   Nota van de Onderzoekscommissie der Secretarissen-generaal (zitting van 19 maart 1945) ("Question bourgmestres. Affaire de Gand"), . - 5 p..
item   Nota ("Nomination du Bourgmestre de Gand"), . - 1 p..
item   Brief van Van de Velde, lid van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen, aan Vossen, 02/1/1945.
item   Uittreksel uit het proces-verbaal van de zitting van 20 april 1945 van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen, .
item   Brief van Vossen aan de gouverneur van Oost-Vlaanderen, 14/10/1940.
item   Brief van Vossen aan generaal von Craushaar, 09/11/1940.
file   Het Besluit van 31 december 1940 houdende wijziging van art. 2, § 2 van de Gemeentewet (benoeming van burgemeesters buiten de gemeenteraden), .
item   Advies van de Raad van Wetgeving, 16/10/1940.
item   Brief van R. Hayoit de Termicourt, Advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, aan Vossen, 26/7/1946.
item   Brief van Vossen aan generaal von Craushaar, 13/11/1940.
item   Brief van Bayard, wnd. Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, aan de provinciegouverneurs, 17/3/1941.
item   Varia betreffende het besluit van 31 december 1940, . - 3 p..
file   De grote agglomeraties, .
item   Nota ("Grandes Agglomérations"), . - 1 p..
item   Brief van H. Adam, wnd. Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, aan de gouverneur van de provincie Antwerpen, 23/1/1941.
file   De administratieve rechtbanken - het Besluit van 15 februari 1941, .
item   Brief van Reeder aan Secretaris-generaal Delmer, . ontvangen op 21/1/1941Algemene Info
item   Advies van het Bestendig Comité van de Raad van Wetgeving, 21/1/1941. - 5 p..
item   Nota ("Note relative à l'Arrêt rendu par la cour de Cassation le 30/3/42 et concernant les Tribunaux Repressifs"), . - 3 p..
item   Nota ("Juridiction administrative"), . - 3 p..
item   Nota van Vossen ("Tribunaux administratifs. Arrêté du 15 février 1941"), . - 2 p..
item   Brief van Wauters, wnd. Secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie, aan Vossen, 27/3/1942. + Brief van Braffort, Stafhouder an de Orde der Advocaten bij het Hof van Beroep te Brussel, aan Wauters (Brussel, 19/3/1941) + Beslissing van de Orde der Advocaten bij het Hof van Beroep van Brussel van 14 maart 1941Algemene Info
item   Brief van Paul Veldekens aan Vossen, 02/2/1942.
item   Arrest van het Hof van Cassatie betreffende de wettelijkheid van de administratieve rechtbanken, 30/3/1942.
item   Brief van de arrondissementscommissaris van Hoei aan de Secretaris-generaal van het Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening, 17/4/1942.
item   Nota ("Introduction du droit pénal administratif en Belgique - Juridictions administratives"), . - 17 p..
item   Varia betreffende de administratieve rechtbanken, . - 3 p..