Home » Event » EHRI zet belangrijke tussenstappen in het traject naar een permanente onderzoeksinfrastructuur

EHRI zet belangrijke tussenstappen in het traject naar een permanente onderzoeksinfrastructuur

Copyrights Mark Nauwen

In september organiseerde het project EHRI-PP, waar het Rijksarchief/CegeSoma partner is, zijn tweede general partner meeting. Waar de eerste bijeenkomst in februari in München nog fysiek kon doorgaan, was dat nu niet meer het geval.  Wegens het Corona-virus werd het een virtuele vergadering.

Leden van het EHRI-consortium tijdens de zoommeeting

September 2020 is om nog een andere reden een belangrijke maand voor EHRI : het project EHRI-3 werd opgestart. Het loopt over een periode van 4 jaar en zal toelaten EHRI verder inhoudelijk uit te bouwen.
De general partner meeting, waarin alle partners van EHRI-PP vertegenwoordigd zijn nam twee belangrijke beslissingen die werden voorbereid door werkpakket 2 waarvan het Rijksarchief/CegeSoma de leiding heeft : de keuze van de zetel van de toekomstige permanente onderzoeksinfrastructuur en de juridische vorm.

Een ERIC

Een permanente onderzoeksinfrastructuur heeft nood aan rechtspersoonlijkheid om als aparte entiteit te kunnen functioneren. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Werkpakket 2 analyseerde  de verschillende wettelijke kaders die mogelijk geschikt zijn voor de oprichting van EHRI als een permanente onderzoeksinfrastructuur met rechtspersoonlijkheid. Het doel van dit onderzoek is de relevante rechtsvormen die op internationaal, Europees en nationaal niveau bestaan te identificeren en de voor- en nadelen af te wegen. Ook de rechtsvormen waarvoor andere Europese onderzoeksinfrastructuren, in de eerste plaats in de sociale en geesteswetenschappen,  opteerden werden in de analyse betrokken. Op die manier konden de verschillende mogelijkheden in kaart gebracht en geanalyseerd worden, steeds vanuit het perspectief  van de juridische behoeften en doelstellingen van EHRI als toekomstige onderzoeksinfrastructuur met rechtspersoonlijkheid.
Op basis van die analyse adviseerde werkpakket 2 om te opteren voor een ERIC (European Research Infrastructure Consortium), omdat die vergeleken met andere vormen van rechtspersoonlijkheid zoals de Belgische internationale verenging zonder winstoogmerk (ivzw) een aantal voordelen biedt en specifiek is toegesneden op de noden van een Europese onderzoeksinfrastructuur zoals EHRI er een wenst te worden. De general partner meeting stemde met dit advies in.

De centrale zetel in Nederland

De partners van EHRI PP steunden tevens het voorstel om als vestigingsplaats van de centrale zetel van de toekomstige onderzoeksinfrastructuur te kiezen voor Nederland. Dit is een logische keuze : het  NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies in Amsterdam coördineert sinds 2010 het project EHRI op een succesvolle wijze. De partners van EHRI-PP steunen de ambitie van het NIOD om de continuïteit met de toekomstige EHRI-organisatie te verzekeren door de centrale zetel ervan in Nederland te vestigen.

EHRI-3

Zoals u al in onze Nieuwsbrief van maart kon lezen, kende de Europese Commissie een verdere projectfinanciering toe voor EHRI (‘EHRI-3’). Naast Kazerne Dossin is het Rijksarchief/CegeSoma de Belgische partner in EHRI-3.

Op 16 september 2020 werd EHRI-3 officieel gelanceerd, gezien de omstandigheden eveneens virtueel. Deze financiering laat toe EHRI inhoudelijk verder uit te bouwen onder meer door nieuwe Holocaust gerelateerde bronnen te integreren, ook van kleinere instellingen en om het fellowship programma voort te zetten en uit te breiden. Het fellowship programma 'Conny Kristel' stimuleert het internationaal onderzoek door (jonge) Holocaustonderzoekers de kans te geven in verschillende landen archiefonderzoek te doen. EHRI bestaat ondertussen tien jaar : ‘EHRI-veteraan’ Haim Gertner (Yad Vashem) gaf een keynote over de rol, de betekenis en de verwezenlijkingen van EHRI. Virtueel vergaderen is een valabel alternatief om internationale projecten gaande te houden in Corona-tijden, maar de informele momenten van de fysieke bijeenkomsten, waar ervaren en nieuwe EHRI-medewerkers met elkaar kunnen kennismaken werden toch node gemist.
Hopelijk kunnen we u in een van de volgende nieuwsbrieven  een verslag vanop locatie brengen van de vorderingen van EHRI.


(Illustratie : Brief uit het archief van het Devisenschutzkommando, dat betrokken was bij de Jodenvervolging. Het EHRI-portal helpt internationale onderzoekers de weg te vinden naar  Holocaustarchieven in verschillende landen, copyrights CegeSoma/Rijksarchief).