Home » News » De prijs 2021 van de ‘Stichting Geheim Leger 1940-1945’ en de prijs 2021 van de ‘Stichting Gérard Willemot’.

De prijs 2021 van de ‘Stichting Geheim Leger 1940-1945’ en de prijs 2021 van de ‘Stichting Gérard Willemot’.

Een mooie erkenning voor werken waaraan historici van de Rijksarchief/CegeSoma hebben bijgedragen.

De prijs 2021 van de ‘Stichting Geheim Leger 1940-1945’, opvolger van de grote gewapende verzetsbeweging tijdens de bezetting, werd op 17 juni 2022 toegekend aan twee werken, een Franstalig en een Nederlandstalig.

Het Nederlandstalige werk is Was opa een held ? Speuren naar mannen en vrouwen in het verzet tijdens WOII** onder coördinatie van onze collega Fabrice Maerten en met bijdragen van Nico Wouters, directeur van het CegeSoma, en verschillende andere leden van het wetenschappelijk personeel van het Rijksarchief.

Het Franstalige werk is het ontroerende boek van de verzetsvrouw Andrée Dumon, Je ne vous ai pas oubliés. Liberté. 1945.

Deze prijs wil de wetenschappelijke geschiedschrijving bevorderen, meer bepaald door de auteur(s) te bekronen van een Franstalige of Nederlandstalige publicatie over persoonlijkheden, gebeurtenissen of evenementen die het belang van het Geheim Leger of het verzet aantonen.

De jury hanteert de volgende criteria om te bepalen wat de beste studie is onder deze die haar werden toegestuurd: de originaliteit, de objectiviteit, de moeilijkheidsgraad en de complexiteit van het onderzoek, de keuze van de bronnen, de historische waarachtigheid, de leesbaarheid en een vlot taalgebruik, de vorm, de structuur en de presentatie, de beschikbaarheid voor het publiek en de conformiteit met het statutair doel van de Stichting Geheim Leger. Komen in aanmerking: historische gedenkschriften, masterscripties, doctoraatsthesissen, wetenschappelijke studies, werken gepubliceerd door een uitgeverij en andere manuscripten, voor zover ze minder dan vijf jaar oud zijn en hun inhoud overeenkomt met het statutair doel van de Stichting Geheim Leger. Fictiewerken zijn uitgesloten. De prijs, of prijzen zoals in 2021, wordt om de drie jaar uitgereikt.

De geschiedenis van de agenten van de inlichtingen- en actiediensten was lang nauwelijks bekend, maar recent hebben verschillende initiatieven geleid tot een betere kennis van deze belangrijke groep.

In 2020 kwam op initiatief van Robin Libert, Robin Liefferinckx en Marc Cools een belangrijke bijdrage tot stand met de verschijning van het werk Het Schaduwleger. Van calndestiniteit naar herinnering.

Dit collectief werk behandelt verschillende essentiële thema’s: het profiel van de agenten, de impact van de repressie van de bezetter, de houding van de agenten tegenover de dood, de perceptie van de kinderen van verzetsstrijders, het fenomeen van de herdenkingen en de herinnering in de publieke ruimte. Verschillende historici die aan het CegeSoma verbonden zijn, schreven bijdragen voor dit werk dat bekroond werd met de prijs 2021 van de ‘Stichting Gérard Willemot’.

** Het boek bestaat ook in het Frans met als titel : 'Papy était-il un héros? Sur les traces des hommes et des femmes dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale'.