Home » Publication » GIDS DIGITALISERING & KWALITEIT / CegeSoma

GIDS DIGITALISERING & KWALITEIT / CegeSoma

Digitalisering & Kwaliteit

Het CegeSoma – de 4e operationele directie van het Rijksarchief – stelt met genoegen gratis de “Gids Digitalisering & Kwaliteit” ter beschikking, die werd uitgewerkt in het kader van het ADOCHS-project (2016-2021), in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek van België  (KBR), de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université libre de Bruxelles (ULB).

De gids, die beschikbaar is in het Nederlands, het Frans en het Engels, is bestemd voor professionals van digitaliseringsateliers en biedt organisatorische en methodologische tools waarmee de kwaliteit van de digitale gegevens kan gewaarborgd worden doorheen heel het digitaliseringsproces.
Operatoren voor digitalisering vinden in deze gids technische aanbevelingen om collecties op gepaste en gestroomlijnde  manier te digitaliseren. Collectieverantwoordelijken en projectbeheerders vinden er een globaal overzicht van de procedures waarmee ze nauwkeuring een digitaliseringsproject kunnen uitwerken.  

De gids is bedoeld om te komen tot een gestandaardiseerde kwaliteitscontrole en om informatie-uitwisseling te faciliteren tussen cultuurinstellingen en hun publiek. Hij is opgebouwd uit zes hoofdstukken :

Hoofdstuk 1 : digitalisering en de uitdagingen ervan  
Hier worden de meest gangbare doelstellingen van digitalisering en de evolutie daarin opgesomd, rekening houdend met de almaar grotere informatisering van onze moderne samenleving. Deze evolutie brengt namelijk institutionele wijzigingen met zich mee die op hun beurt stoelen op de zich wijzigende noden en verwachtingen van de gebruikers van archiefdiensten en bibliotheken.              

Hoofdstuk 2 : het begrip kwaliteit
Eerst wordt kort de definitie gegeven zoals ze staat in ISO-norm 9000. Deze wordt dan aangepast en verfijnd om rekening te houden met de eigenheden van het digitaliseringsproces. De strategische en verstandelijke uitwerking van ieder project wordt hier bekeken op basis van drie fundamentele uitgangspunten, namelijk de gegevensbeheerstrategie, het digitaliseringsbeleid en het lastenboek.   

Hoofdstuk 3 en 4 : kwaliteit van de deliverables
Wat de kwaliteit van het beeldmateriaal en van de metagegevens bepaalt wordt telkens verduidelijkt en omschreven om zo tot kwaliteitscriteria te komen.  

Hoofdstuk 5 : de digitaliseringomgeving en goed beheer van het atelier
Aangezien erfgoeddigitalisering werkt met kostbare – zowel moderne als oude – voorwerpen worden hier de bijzondere maatregelen opgesomd die ervoor moeten zorgen dat ze bij het manipuleren niet beschadigd geraken.       

Hoofdstuk 6 : Methodologische fiches  
De steekkaarten bevatten kernbegrippen voor elke fase in de kwaliteitscontrole. Ze volgen het tijdpad van de digitaliseringsflow. Op elke steekkaart staan dus praktische aanbevelingen, tools en advies, naast bijkomende bronnen waarmee de controlefase die wordt beschreven tot een goed einde kan worden gebracht.         

De Gids Digitalisering & Kwaliteit / CegeSoma downloaden :

  • Frans (1Mo, 102 bladzijden, PDF)
  • Nederlands (1Mo, 100 bladzijden, PDF)
  • Engels (6Mo, 100 bladzijden, PDF)

Dankwoord

Het ontwerp, de opmaak en de lay-out van de gids zijn het werk van Chloé Brault. Alle personen die deelnamen aan het ADOCHS-project hebben ondersteuning geboden.  We bedanken Nicolas Roland, Florence Gillet, Anne Chardonnens, Tan Lu, Frédéric Lemmers, Ann Dooms, Nico Wouters en Seth van Hooland.

We bedanken ook hartelijk de teams van de KBR en het ARA die, door hun expertise te delen en advies te verstrekken, input hebben gegeven voor de opmaak van deze gids. Onze dank gaat met name naar Piet Janssens, Marine Bouvy, Peter Catrie, Guillaume Lebbe, Clarisse Fouquin en Toon Renard.